Skip to content

Privacy beleid

1. Inleiding

Dit is het Privacybeleid van WellYess Cosmetics E.Z. (Heydenrijckstraat 23, 6521 LK Nijmegen, Nederland) (hierna: ”WellYess, ’’wij’’ of ’’ons’’). Een goede omgang met persoonsgegevens vinden wij van groot belang. Wij gaan daarom zeer voorzichtig om met de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, houden wij ons aan de volgende kernwaarden:

Informatie
: Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.

Beperkte verzameling: We doen er alles aan om de informatie die we verzamelen en gebruiken te beperken tot alleen die welke nodig is voor de verkoop van onze Producten en/of het leveren van onze Diensten.

Beveiliging: Wij nemen de passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Rechten van individuen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving (inclusief het recht op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit privacybeleid beschrijft hoe we deze kernwaarden implementeren en hoe we uw recht op privacy respecteren en beschermen. We raden u ten zeerste aan deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat deze de basis beschrijft waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze producten online koopt, onze website bezoekt, met ons communiceert of anderszins onze diensten gebruikt (gezamenlijk aangeduid als: "Diensten").
Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we ermee omgaan.

2. Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken

De persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u onze Producten koopt of onze Diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als: "Persoonsgegevens"):

 • Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt.
 • Uw aankopen online. Om uw online aankopen via de officiële WellYess webshop of via andere officiële social media kanalen van WellYess af te ronden, gebruiken wij uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie met betrekking tot uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het Product(en) die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betaalmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens en afleveradres.
 • Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.
 • Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en Product- of evenementrecensies die u op onze websites publiceert of online of via sociale media met ons deelt.
 • Gezondheidsgegevens. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gezondheid, bijvoorbeeld over uw allergieën. Wij zullen alleen gezondheidsgegevens gebruiken die u vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met uw voorafgaande toestemming of in opdracht, uitsluitend voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. U kunt uw toestemming op elk moment weigeren of intrekken, zoals hieronder uiteengezet (zie ‘Uw rechten’).

3. Gebruiksdoeleinden persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit contracten die
tussen u en ons zijn gesloten, en om u de Producten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook u in staat stellen om onze Producten aan te schaffen, te reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen: We gebruiken uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) voor reclame voor onze Producten, om contact met u op te nemen via e-mail, reguliere e-mail of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, zoals het leveren van klantenservice, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te beoordelen wat u kan interesseren, om de doeltreffendheid van advertenties die we aan u en anderen leveren te meten of te begrijpen en om relevante advertenties te leveren.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten; om onze Producten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze Producten; om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten of onderzoeksinstanties.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:
Als u geen Product bij ons hebt gekocht, sturen wij u alleen directe marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via reguliere mail (zoals folders), nadat we uw toestemming hebben gekregen om dit te doen. Wij gebruiken uw gezondheidsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, maar we doen dit alleen nadat we uw toestemming hiervoor hebben gekregen. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie de onderstaande rubriek Uw rechten).

4. Social media

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale mediaforums zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz., moet u bekend zijn met en inzicht hebben in de tools die door die sites worden aangeboden waarmee u keuzes kunt maken over hoe u de persoonlijke gegevens deelt in uw sociale mediaprofiel(en).

WellYess is gebonden aan de privacypraktijken of het beleid van deze derden, dus we raden u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in deze sociale media-omgevingen.

Afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op WellYess-pagina's), kunnen bepaalde persoonsgegevens ook met WellYess worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst / gedeeld, enz.).

5. Delen van uw persoonsgegevens 

WellYess deelt uw persoonsgegevens met externe leveranciers. Wij nemen contact op met aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics. Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, nemen wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw Persoonsgegevens adequaat te beschermen en alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken. 

Tevens worden uw Persoonsgegeven gedeeld met een derde partij ingeval van een juridische vereiste. Wij kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is. 

Bovendien kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld mits u daar toestemming voor heeft gegeven. 

6. Beveiliging 

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische en fysieke maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.
We nemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Bovendien zorgen we er contractueel voor dat elke externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

7. Gegevensbewaring 

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

8. Uw rechten

Onder de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang – U hebt het recht om bevestiging te vragen als WellYess persoonsgegevens over u verwerkt, en als dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om WellYess te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of aan te vullen als wij onjuiste of onvolledige gegevens over u hebben. We verzoeken u ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld adreswijziging, bankrekening, enz.) aan WellYess worden gemeld, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw Persoonsgegevens up-to-date zijn. WellYess zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn;
 • Recht om toestemming in te trekken - U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk gewenst moment in te trekken, door de instructies in marketingcommunicatie te volgen. Als we uw Persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming om andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken.
 • Recht op verwijdering - U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van irrelevante Persoonsgegevens die we over u bewaren wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is; (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking in het geval van direct marketingdoeleinden, of - in elk ander geval - er geen dwingende legitieme grond voor verwerking is; (iv) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Als u een dergelijk verzoek heeft en aan alle vereisten is voldaan, zullen we ervoor zorgen dat WellYess de gegevens wist waarvan we niet wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren;
 • Recht op beperking van het gebruik van gegevens - U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is, maar u wilt niet dat wij de gegevens wissen; (iii) we de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen gegevensgebruik dat gerechtvaardigd is op onze legitieme belangen in afwachting van verificatie of WellYess inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - voor zover wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om al deze Persoonsgegevens die u aan WellYess hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en ook om van ons te eisen dat wij deze doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dit technisch haalbaar is;
 • Recht van bezwaar - voor zover we ons beroepen op onze legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik, en we moeten een dergelijke verwerking stoppen, tenzij we dwingende legitieme redenen voor het gebruik kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of waar we de gegevens moeten verwerken voor de oprichting , uitoefening of onder weer verdediging van rechtsvorderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten uitgevoerd door WellYess;
 • Recht om een klacht in te dienen - U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in uw lidstaat van verblijf, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

9. Wijzigingen in het beleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere voor u relevante manier relevant is, zullen wij ervoor zorgen dat informatie ruim voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wijziging aan u wordt verstrekt.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar info@wellyess.nl. 

Quick Shop